ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

Tuesday, 15 August 2017

Rainbow over Clouds of troubles

Thirunellur: "Only the truly Blessed can draw a beautiful Rainbow over Clouds of troubles".

The Qatar Mahallu Association Thirunellur wrote on a giant board exhibited in the heart of the village to mark its solidarity to Qatar and Beloved leader His Highness Emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. Reports show that neighboring natives also come to see and click picture of the board of which the highlight is the Association's special slogan in Arabic and English.

"It's shameful for the Neighbor countries trying to exploit the Geographical situation of this tiny Country. Let us appreciate this determined leadership of Qatar in an unpredictable circumstance."QMAT President Sharafu Hamid remarked in his message in the solidarity program organized in Thirunallur village by Qatar Mahallu Association Thirunellur.

"Extremism will be based on denial. Terrorism will be merciless. Fascism is like an imposition. Of these things, sharp forms have been reflecting during strict actions by boycotting countries. We should be honest to the truth and the morality of society."QMAT media secretary Abdul Azeez Manjiyil noted in his message.

Vice President KG Rasheed, General Secretary Shihab Ibrahim, Media Assistant Secretary Hameed RK, Finance Secretary Salim Nalakath, Secretary Shaithaj Mookkale, Working Committee Member Shaybu Khader Mon, QMAT Former President Aboo Kattil, Representatives Abdul Jaleel VS, Haji Hussain K.V, Ismail Bava, Ershad Ismail,Sharafuddin K.S,Faizl Ahmed,Kabeer N.V,Usman Hussain,Sakeer N.V,Zainudhin Khuraishi,Noufal and Nishad enriched the function.

The giant Board to mark Solidarity to the Qatar has gained immense popularity in village and other part of country. Attractive billboard was designed by blessed artist Aboo Bilal, QMAT officials reported.