ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

Global Organisation


GLOBAL ORGANISATION
POSITION
01
HAJI AHMED K.P
PATRON
02
UMMAR KATTIL
CHAIRMAN
03
ISMAEEL BAVA
VICE CHAIRMAN
04
ABOO KATTIL
VICE CHAIRMAN
05
SHIHAB M.I
G.CONVENER
06
SHIYAS ABOOBACKER
CONVENER
07
ASIF MOHAMMED
CONVENER
08
ASHRAF K.S
CONVENER
09
HUSAIN KATTIL
COORDINATOR
10
HANEEFA THATUPARAMBIL
COORDINATOR
11
SHARAFUDHIN P.K
COORDINATOR
12
YOUSEF HAMID
FINANCE SECRETARY
13
AZEEZ MANJIYIL
MEDIA
14
ZAINDHIN KHURAISHI
MEDIA
15
SHARAFU HAMEED
MEMBER
16
HAJI HUSAIN K.V
MEMBER
17
EBRAHIM HAMSA
MEMBER
18
NAUSHAD AHMED
MEMBER
19
ZUBAIR ABOOBACKER
MEMBER
20
SHAIDAJ MOOKALE
MEMBER
21
HARIS ABBAS
MEMBER
22
KABIR MOHAMED
MEMBER
23
ABDUL RAHIMAN HAMSA
MEMBER
24
NASEER CHIRAKKAPULLI
MEMBER