ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

Mahallu Members

SRL

NAME

001

SALAM VAYSHAM VEETTIL
PERINGADU
002

MUHAMMED MON R.M

003

ABBAS VATHIL

004

HAMEED VAYSHAM VEETTIL

005

HAMEED CHIRAKKAL P.C

006

ABDULLAH P.C

007

NASSAR R.M

008

AHAMMED P.K

009

ALI V.K

010

ASHRAF POKKAKILLATH

011

HASSAN CHIRAKAL K

012

MUHAMMED KUTTY P.M

013

ISMAIL HAMEED P.H

014

SHAREEF CHIRAKKAL

015

ABU K

016

IBRAHIM K

017

SAFIYA M.V

018

SULAIMAN P.C.K

019

MUHAMMED HUSAIN

020

MUHAMMED ASKAR

021

MUHAMMED AKBAR

022

HAMSA KUTTY R.P

023

ASHRAF N.B

024

HUSAIN N.B

025

JAMAL N.B

026

MUSTHAFA ABDURAHEEM

027

HANEEFA PADINJARAYIL

028

JALEEL PAREED

029

HANEEFA N.A

030

AHAMMED HAJI V.V

031

MOOSA KATTIL

032

AKBAR PUZANGARAYILLATH

033

SHAJI P.M

034

MUHAMMED MON V.K

035

AMINA KUTTY YOUSAF

036

ABOOBAKER R.K

037

SALEEM KANDAMPARABIL

038

ABOOBAKER MASTER M.K

039

SUBAIR  ABOOBAKER MASTER

040

ABOOBAKER SIDDIQ V.K

041

KAYYOMA

042

AHAMMED R.K

043

USMAN R.K

044

KAMARU KADAYIL

045

MUHAMMED ALI P.M

046

ASLAM KURUPPATH

047

IBRAHIM KUTTY KIZAKAYIL N.V

048

ABBAS KIZAKIYIL V.H

049

ABDU MANJARI

050

MUHAMMEDUNNI KUNJINATEKAYIL P

051

SALEEM CHANKARA

052

SAGHEER KIZAKEPURA

053

SAIDU MUHAMMED M.V

054

MUHAMMED MON CHANKARA

055

KASSIM KURUPATH V.K

056

JABBAR KATEPARAMBIL

057

YOUSAF  MOOSA

058

ABDUL KADER KADAYIL

059

ABDUL RAHMAN P.M

060

ABDUL AZEEZ P.M

061

IBRAHIM V.K KARUVATH

062

ASHRAF KOTTINTEKAYIL

063

AYSHAKUTTY SULAIMAN KOTTINTEKAYIL

064

MANAF KOTTINTEKAYIL

065

ABDULLAH KUTTY MANJIYIL

066

MUHAMMAD ALI HAJI N.K

067

ABDU HANEEFA M.K

068

MUHAMMEDUNNI P.K

069

BAPPUTTI KATTIL

070

UMMER KATTIL

071

HALEEMA W/O MUHAMMED

072

ABDUL AZEEZ R.M MADILAKATH VEETIL

073

MUHAMMED M.V (MONUKKA)

074

ABDUL RAHMAN VALIYAKATH V.K

075

ISMAIL VALIYAKATH V.K

076

HAMEED KUTTY R.K

077

AFSAL R.I

078

USMAN R.K

079

USMAN MANJIYIL P.B

080

AAMINAKUTTY R.V

081

MUHAMMADALI R.V

082

SUBAIR P.M

083

SALAM P.M

084

ABOOBAKER A.K

085

ABU KATTIL

086

NOUSHAD P.I

087

SALEEM R.V

088

ABDU SALAM P

089

MUMTHAS JAMAL

090

DAYIYA

091

ABDUL RAHMAN P

092

RAFEEQ V.R

093

NABEESA

094

FAYID P.M MANJIYIL

095

KAREEM A.V

096

HAYDER A.V

097

MAJEED K.K

098

MUHAMMED R.H

099

NAFSAL R.I

100

NOUSHAD R.K

101

HAMEED R.H

102

KADER R.V

103

ABBAS R.K

104

FASALUDHEEN P.B

105

HUSAIN S/O MOOSA

106

MUHAMMED RAFI N.O THAMBATH

107

MAJEED N.P

108

MUHAMMED MON P.K

109

KUNJAMMU VAYSHAM VEETIL

110

MOIDUNNI N.C

111

SHIHAB P.I

112

ABBAS P.S

113

RASHEED M.K

114

ASHRAF R.H

115

MUHAMMED M.V

116

HUSAIN HAJI K.V

117

RAHMATH ALI

118

ABOOBAKER K.K

119

HUSAIN A.K

120

KAREEM N.C

121

YOUSAF P.H

122

SHARAFUDHEEN P.H

123

HAMSAKKUTTY P.K

124

JABBAR V.K

125

SUBAIR P.H

126

ABOOBAKER P.P

127

SAFIYA R.H

128

NAFEESA KUTTY

129

KASSIM P.K

130

MUHAMMEDUNNI HAJI

131

AYSHA

132

KUNJI BAVU MOOKALE

133

MAJEED MOOKALE

134

HAMSA MOOKALE

135

BAVU V.V

136

ABU C.K

137

FATHIMA

138

SHAJIDA

139

NAFEESA

140

AZEEZ

141

MOIDUNNI HAJI

142

SHAFEEQ MOOKALE

143

ABOOBAKER MOOKALE

144

PUTHIYA VEEDU

145

ABDUL KADER MOOKALE

146

ABDUL KAREEM

147

ISMAIL BAVA K.K

148

KUNJIMON HAJI

149

UMMER PALAPARAMBIL

150

ABBAS N.C

151

HAMSA R.V

152

KUNJIMOL

153

ABDUL JALEEL

154

ABDUL RAHMAN R.H

155

MUHAMMED KUTTY THEKKEYIL

156

ABDULLAH KUTTY THEKKEYIL

157

ABDUL RAHMAN THEKKEYIL

158

MANSOOR

159

ABOOBAKER HAJI

160

FAISAL R.A

161

KABEER N.V

162

ALI THEKKEYIL

163

LATHEEF VADAKENTEKAYIL

164

MAJEED

165

JALEEL V.S

166

AHAMMED PANIKKA VEETIL

167

NASSER V.S

168

NOUSHAD P.I

169

BASHEER V.P

170

SIDDIQ R.K

171

SHAREEF N.V

172

NAJEEB N.V

173

KUNJU MANJIYIL

174

HANEEFA K.M

175

NASSER K.M

176

NOUSHAD

177

NASEER N.V

178

HANEEFA P.K

179

ABDUL KADER

180

AMEEN P.M

181

ASHRAF RAYAMARAKAR VEETIL

182

MUHAMMED MON

183

HAJI R.O.K

184

AZEEZ THARAYIL

185

ABDUL RAHMAN THARAYIL

186

ABU R.O.K

187

SHAMSUDHEEN P.M

188

AHAMMEDUNNI HAJI VALIYAKATH

189

MUHAMMEDUNNI HAJI KOODATH

190

MUHAMMED VALIYAKATH

191

ABDUL RAHMAN PANIKAVEETIL

192

SALEEM KOODATH

193

UMMER KOODATH

194

MAJEED KOODATH

195

SUBAIR KOODATH

196

HAMSU SAIDU MANJIYIL

197

ABDUL RAHMAN MANJIYIL

198

AZEEZ RAYAMARAKAR VEETIL

199

ABDULLAH KUTTY PANTHAPILAKAL

200

RAFI PUZANGARAYILLATH

201

NAFEESA KIZAKEYIL

202

MUHAMMED K.P

203

AHAMAED K.P

204

SALEEM K.P

205

LAILA FAROOQ

206

HAMSA MANJIYIL

207

KABEER R.V

208

MOMMUTTY PUTHIYA VEETIL

209

PATHU DAVOOD

210

HANEEFA NALAKATH

211

USMAN KADAVIL

212

SHAFEEQ KADAYIL

213

SHAMSUDHEEN KADAYIL

214

RAFEEQ KADAYIL

215

SUBAIR PATTIKAKAARAN

216

UMMER ELAYADATH

217

ASHRAF KADAYIL

218

KADER MATHILAKATH

219

AYSHA PUTHUVEETIL

220

ABDUL KADER PUTHIYA VEETIL

221

NASSER MAMBARAMBATH

222

NISSAR PUTHIYA VEETTIL

223

KAYYA KUTTY R.V

224

NAFEESA MANJIYIL

225

AMINA KADAYIL

226

UMMER MOORAKKAL

227

ISAHAK NALAKATH

228

KAMARUDHEEN VALIYAKATH

229

IBRAHIM PUTHIYA VEETIL

230

SIDDIQ A.V

231

AZEEZ VADAKEYIL

232

SULAIMAN K.P

233

ABOOBAKER NALAKATH

234

UMMER PUZANGARAYILLATH

235

MUHAMMED ORIYENT

236

AHAMMED PUZANGARAYILLATH

237

SALEEM PUZANGARAYILLATH

238

AZEEZ VAYSHAM VEETIL

239

UMMER R.A

240

AHAMMED A.A

241

MAJEED A.A

242

SALAM A.A

243

JABBAR A.A

244

SAINABA K.G

245

BASHEER VALIYAKATH

246

SHAMSUDHEEN THARAYIL

247

MUHAMMEDALI PEEDIYEKAL

248

NASEER  CHIRAKKAPULLY

249

NAFEESA VADAKEYIL

250

SHAREEF N.V

251

KUNJAMU THARAYIL

252

RAFI HAMSA

253

ABU PUZANGARAYILLATH

254

KUNJI BAVU VALIYAKATH

255

UMMER THEKKEYIL

256

THAJUDHEEN N.V

257

SHAMSUDHEEN PANIKKAVEETIL

258

MAJEED VADAKEYIL

259

MUHAMMED RAYAMARAKAR

260

KUNJI MUHAMMED VALIYAKATH

261

FATHIMA VALIYAKATH

262

ISMAIL VADAKENTEKAYIL

263

ABBAS VADAKENTEKAYIL

264

ASHARAF NALAKATH

265

MUHAMMED A.V

266

KADER MON PADINJARAYIL

267

SAGHEER CHIRAPARAMBIL

268

KADER MON PUZANGARAYILLATH

269

SHAREEF R.V

270
01
ABBAS N.M
MULLANTHARA
271
02
ABDU K.C

272
03
ABDUL GANI

273
04
ABDUL JABBAR P.K

274
05
ABDUL JABBAR V.C

275
06
ABDUL KADER P.K

276
07
ABDUL KADER PUZHANGARAILLATH

277
08
ABDUL MAJEED V.S

278
09
ABDUL RAHMAN PALAPARAMB

279
10
ABDUL RAZAK KARUPPAM

280
11
ABDUL SATHAR K.G

281
12
ABDULKADER R.M

282
13
ABOOTHAHIR MUKANDATH

283
14
AHAMMED P.V

284
15
AHAMMED V.S

285
16
AHAMMEDUL KABEER V.A

286
17
AYSHA

287
18
BASHEER N.K

288
19
FAHEEM S/O KAMARUDHEEN

289
20
FATHIMA R.V

290
21
HALEEMA N.K

291
22
HAMEED P.V

292
23
HAMEED V.K

293
24
HAMSA KUTTY R.V

294
25
HAMSA PALAPARAMBIL

295
26
HAMSA V

296
27
HASAN HAJI R.P

297
28
HASAN R.S

298
29
HUSAIN P.K

299
30
ISMAIL P.M

300
31
JAMEELA KHALID

301
32
KABEER N.M

302
33
KABEER S

303
34
KADER N.K

304
35
KALID M

305
36
KALID N.A

306
37
KAREEM R.M

307
38
KASSIM P.K

308
39
KASSIM PALAPARAMBIL

309
40
KHALID N.M

310
41
KUBRA SHAMSUDHEEN MOOTHEDATH

311
42
KUNJI MOL RAYAMARAKAR

312
43
KUNJIMOHAMMED SUBI V.M

313
44
KUNJIMON K

314
45
KUNJU MUHAMMED P PALAPARAMBIL

315
46
MAJEED HAJI PUTHANPURAYIL

316
47
MAJEED N.M

317
48
MAJEED PM MANJIYIL

318
49
MAJEED V.M

319
50
MOHAMMED P.K

320
51
MOHAMMEDKUTTY NAVAS

321
52
MOHAMMEDUNNY MANJIYIL

322
53
MOIDUNNNI M.V

323
54
MOINU R.K

324
55
MUHAMMADALI S/O A.KADER

325
56
MUHAMMED MON K.V

326
57
MUHAMMED MON R.A

327
58
MUHAMMED P.K

328
59
MUHAMMED R.K

329
60
MUHAMMED R.V

330
61
MUHAMMED UMMERBAY

331
62
MUHAMMEDUNNI

332
63
MUSTHAFA A.V

333
64
NABEESA VALIYAKATH

334
65
NAFEESA V.K

335
66
NAJUMU ALI

336
67
NASEERA KADER THARAYIL

337
68
NOORJA ABDULKADER

338
69
NOUSHAD

339
70
PATHUMMU

340
71
PATHUMMU N.A

341
72
PATHUMMU P.S

342
73
PATHUMOL R.V

343
74
PATHUMOL V.K

344
75
RAFEEK SAJIDA THARAYIL

345
76
RAHEELA P.K

346
77
RASAK M.K

347
78
RASIYANA HAMSU

348
79
RUKSANA JABBAR

349
80
SAIDU MUHAMMED P.T

350
81
SAIDU R.V

351
82
SAINA R.S

352
83
SAINABA RAYAMARAKAR VEETIL

353
84
HARIS KOODATH

354
85
SALEEM N.K

355
86
SALEEM P.K

356
87
SALEEM SATHAR

357
88
SHAIBU R.K

358
89
SHAMSUDHEEN PK

359
90
SHARAFUDHEEN THARAYIL

360
91
SHAREEF R.V

361
92
SIDDIQ R.A

362
93
SUHARA M.S

363
94
UMAR HAJI P.C

364
95
USMAN P.K

365
96
YAQOOB PUTHIYAVEETIL

366
97
YOUSAF P.K

367
98
ZAINUDHEEN K.G

368
01
IBRAHEEM K.V MAKERI
KUNNATH
369
02
MANAF R.M

370
03
ABUBAKER ALIMU

371
04
BEVATHU W/O MOOSA

372
05
SAINABA R.A

373
06
ABDUL AZEEZ  KALLAY  K.V

374
07
KUNJIBAPPU SHARIFA

375
08
HASANAR IQBAL

376
09
KHALID KALLAI

377
10
BEVATHU KABIR

378
11
ABDUL JABAR KALLAY  K.V

379
12
ABDUL GAFOOR VALIPRAMBIL

380
13
MUNTHS/ MOOSA

381
14
RUKIYA K.V MUKERI

382
15
ASHRAF /AMINU

383
16
TAJUDEEN P.T

384
17
HAMZU KUNJI MOHAMMED

385
18
ABDUL KADER /RAMLATH

386
19
ABUBAKER NAKID

387
20
KHADEEJA TEACHER

388
21
RASHEED MILLUPARMAB

389
22
KAMARUDEEN K.V KALLAI

390
23
AZEEZ PADOOR

391
24
UMMAR HAJI

392
25
MUSTAFA THANGAL

393
26
RAUFAL HUSSAIN

394
27
IBRAHIM VADAKKANDEKAYIL

395
28
MUHAMEDKUTTI E.V

396
29
HUSAIN A.K

397
30
PATHUMOL VDAKANDEKAYIL

398
31
SHAHUL HAMMED A.V

399
32
MOHAMMED HAJI

400
33
HUSAIN R.K

401
34
MOIDUTY HAJJI

402
35
MUSTHAFA R.M

403
36
SABJAN

404
37
ABDUL  MAJEED KALLAY  M.K

405
38
HAMEED R.M SUBAIR

406
39
HAMEED V.K

407
40
ALIKUNJI V.K

408
41
HUSAIN KANDATHIL

409
42
ZEENATH D/O ALIKUNJI

410
43
THITHUMA EILLAN

411
44
MUHAMMED K.V FIROS

412
45
MUHAMMED P.P VENMANAD

413
46
PAREED

414
47
PATTUMU MAKADA

415
48
HANIFA ATHANIKAL

416
49
AHAMMED R.M IQBAL

417
50
MOOSA ATHANI

418
51
AHAMMED R.M SUHAIL

419
52
ABDUL AZEEZ  MANJIYIL

420
53
AHAMMED KANDATHIL

421
54
KUNJIMON PADAYATH

422
55
MAJEED R.M

423
56
HAMZA SUHRA KIZHAK

424
57
MUJEEB BARBAR

425
58
SALEEM A.K KIZHAK

426
59
SAKEENA RAHEEM KIZHAK

427
60
IBRAHEEM P.I KAJA

428
61
HANIFA VALIPRAMBIL

429
62
ASHRAF MARAKKAR

430
63
SAIDALI HAJI

431
64
IBRAHEEM P.V THECK

432
65
KAREEM ABOBAKER

433
66
KAMARU ARAVUKARAN

434
67
KAYYAVI W/O HASAN HAJI

435
68
KADER MON S/O MUHAMMED

436
69
KADER P.K POOTHOKKIL

437
70
RAFEEQ KUNJAMMU KARUPPAM

438
71
HUSSAIN P.K

439
72
MUHAMMED A.K

440
73
ABDUL NASSER-ALI KUNJ