ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങള്‍;എന്നതത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സം‌സ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.

Mahallu Members


SRL

NAME

001

SALAM VAYSHAM VEETTIL
PERINGADU
002

MUHAMMED MON R.M

003

ABBAS VATHIL

004

HAMEED VAYSHAM VEETTIL

005

HAMEED CHIRAKKAL P.C

006

ABDULLAH P.C

007

NASSAR R.M

008

AHAMMED P.K

009

ALI V.K

010

ASHRAF POKKAKILLATH

011

HASSAN CHIRAKAL K

012

MUHAMMED KUTTY P.M

013

ISMAIL HAMEED P.H

014

SHAREEF CHIRAKKAL

015

ABU K

016

IBRAHIM K

017

SAFIYA M.V

018

SULAIMAN P.C.K

019

MUHAMMED HUSAIN

020

MUHAMMED ASKAR

021

MUHAMMED AKBAR

022

HAMSA KUTTY R.P

023

ASHRAF N.B

024

HUSAIN N.B

025

JAMAL N.B

026

MUSTHAFA ABDURAHEEM

027

HANEEFA PADINJARAYIL

028

JALEEL PAREED

029

HANEEFA N.A

030

AHAMMED HAJI V.V

031

MOOSA KATTIL

032

AKBAR PUZANGARAYILLATH

033

SHAJI P.M

034

MUHAMMED MON V.K

035

AMINA KUTTY YOUSAF

036

ABOOBAKER R.K

037

SALEEM KANDAMPARABIL

038

ABOOBAKER MASTER M.K

039

SUBAIR  ABOOBAKER MASTER

040

ABOOBAKER SIDDIQ V.K

041

KAYYOMA

042

AHAMMED R.K

043

USMAN R.K

044

KAMARU KADAYIL

045

MUHAMMED ALI P.M

046

ASLAM KURUPPATH

047

IBRAHIM KUTTY KIZAKAYIL N.V

048

ABBAS KIZAKIYIL V.H

049

ABDU MANJARI

050

MUHAMMEDUNNI KUNJINATEKAYIL P

051

SALEEM CHANKARA

052

SAGHEER KIZAKEPURA

053

SAIDU MUHAMMED M.V

054

MUHAMMED MON CHANKARA

055

KASSIM KURUPATH V.K

056

JABBAR KATEPARAMBIL

057

YOUSAF  MOOSA

058

ABDUL KADER KADAYIL

059

ABDUL RAHMAN P.M

060

ABDUL AZEEZ P.M

061

IBRAHIM V.K KARUVATH

062

ASHRAF KOTTINTEKAYIL

063

AYSHAKUTTY SULAIMAN KOTTINTEKAYIL

064

MANAF KOTTINTEKAYIL

065

ABDULLAH KUTTY MANJIYIL

066

MUHAMMAD ALI HAJI N.K

067

ABDU HANEEFA M.K

068

MUHAMMEDUNNI P.K

069

BAPPUTTI KATTIL

070

UMMER KATTIL

071

HALEEMA W/O MUHAMMED

072

ABDUL AZEEZ R.M MADILAKATH VEETIL

073

MUHAMMED M.V (MONUKKA)

074

ABDUL RAHMAN VALIYAKATH V.K

075

ISMAIL VALIYAKATH V.K

076

HAMEED KUTTY R.K

077

AFSAL R.I

078

USMAN R.K

079

HARIS RK

080

THALIB RK

081

USMAN MANJIYIL P.B

082

AAMINAKUTTY R.V

083

MUHAMMADALI R.V

084

SUBAIR P.M

085

SALAM P.M

086

ABOOBAKER A.K

087

ABU KATTIL

088

NOUSHAD P.I

089

SALEEM R.V

090

ABDU SALAM P

091

MUMTHAS JAMAL

092

DAYIYA

093

ABDUL RAHMAN P

094

RAFEEQ V.R

095

NABEESA

096

FAYID P.M MANJIYIL

097

KAREEM A.V

098

HAYDER A.V

099

MAJEED K.K

100

MUHAMMED R.H

101

NAFSAL R.I

102

NOUSHAD R.K

103

HAMEED R.H

104

KADER R.V

105

ABBAS R.K

106

FASALUDHEEN P.B

107

HUSAIN S/O MOOSA

108

MUHAMMED RAFI N.O THAMBATH

109

MAJEED N.P

110

MUHAMMED MON P.K

111

KUNJAMMU VAYSHAM VEETIL

112

MOIDUNNI N.C

113

SHIHAB P.I

114

ABBAS P.S

115

RASHEED M.K

116

ASHRAF R.H

117

MUHAMMED M.V

118

HUSAIN HAJI K.V

119

RAHMATH ALI

120

ABOOBAKER K.K

121

HUSAIN A.K

122

KAREEM N.C

123

YOUSAF P.H

124

SHARAFUDHEEN P.H

125

HAMSAKKUTTY P.K

126

JABBAR V.K

127

SUBAIR P.H

128

ABOOBAKER P.P

129

SAFIYA R.H

130

NAFEESA KUTTY

131

KASSIM P.K

132

MUHAMMEDUNNI HAJI

133

AYSHA

134

KUNJI BAVU MOOKALE

135

MAJEED MOOKALE

136

HAMSA MOOKALE

137

BAVU V.V

138

ABU C.K

139

FATHIMA

140

SHAJIDA

141

NAFEESA

142

AZEEZ

143

MOIDUNNI HAJI

144

SHAFEEQ MOOKALE

145

ABOOBAKER MOOKALE

146

PUTHIYA VEEDU

147

ABDUL KADER MOOKALE

148

ABDUL KAREEM

149

ISMAIL BAVA K.K

150

KUNJIMON HAJI

151

UMMER PALAPARAMBIL

152

ABBAS N.C

153

HAMSA R.V

154

KUNJIMOL

155

ABDUL JALEEL

156

ABDUL RAHMAN R.H

157

MUHAMMED KUTTY THEKKEYIL

158

ABDULLAH KUTTY THEKKEYIL

159

ABDUL RAHMAN THEKKEYIL

160

MANSOOR

161

ABOOBAKER HAJI

162

FAISAL R.A

163

KABEER N.V

164

ALI THEKKEYIL

165

LATHEEF VADAKENTEKAYIL

166

MAJEED

167

JALEEL V.S

168

AHAMMED PANIKKA VEETIL

169

NASSER V.S

170

NOUSHAD P.I

171

BASHEER V.P

172

SIDDIQ R.K

173

SHAREEF N.V

174

NAJEEB N.V

175

KUNJU MANJIYIL

176

HANEEFA K.M

177

NASSER K.M

178

NOUSHAD

179

NASEER N.V

180

HANEEFA P.K

181

ABDUL KADER

182

AMEEN P.M

183

ASHRAF RAYAMARAKAR VEETIL

184

MUHAMMED MON VADAKENTEKAYIL

185

HAJI R.O.K

186

AZEEZ THARAYIL

187

ABDUL RAHMAN THARAYIL

188

ABU R.O.K

189

SHAMSUDHEEN P.M

190

AHAMMEDUNNI HAJI VALIYAKATH

191

MUHAMMEDUNNI HAJI KOODATH

192

MUHAMMED VALIYAKATH

193

ABDUL RAHMAN PANIKAVEETIL

194

SALEEM KOODATH

195

UMMER KOODATH

196

MAJEED KOODATH

197

SUBAIR KOODATH

198

HAMSU SAIDU MANJIYIL

199

ABDUL RAHMAN MANJIYIL

200

AZEEZ RAYAMARAKAR VEETIL

201

ABDULLAH KUTTY PANTHAPILAKAL

202

RAFI PUZANGARAYILLATH

203

NAFEESA KIZAKEYIL

204

MUHAMMED K.P

205

AHAMAED K.P

206

LAILA FAROOQ

207

HAMSA MANJIYIL

208

KABEER R.V

209

MOMMUTTY PUTHIYA VEETIL

210

PATHU DAVOOD

211

HANEEFA NALAKATH

212

USMAN KADAVIL

213

SHAFEEQ KADAYIL

214

SHAMSUDHEEN KADAYIL

215

RAFEEQ KADAYIL

216

SUBAIR PATTIKAKAARAN

217

UMMER ELAYADATH

218

ASHRAF KADAYIL

219

KADER MATHILAKATH

220

AYSHA PUTHUVEETIL

221

ABDUL KADER PUTHIYA VEETIL

222

NASSER MAMBARAMBATH

223

NISSAR PUTHIYA VEETTIL

224

KAYYA KUTTY R.V

225

NAFEESA MANJIYIL

226

AMINA KADAYIL

227

UMMER MOORAKKAL

228

ISAHAK NALAKATH

229

KAMARUDHEEN VALIYAKATH

230

IBRAHIM PUTHIYA VEETIL

231

SIDDIQ A.V

232

AZEEZ VADAKEYIL

233

SULAIMAN K.P

234

ABOOBAKER NALAKATH

235

UMMER PUZANGARAYILLATH

236

MUHAMMED ORIYENT

237

AHAMMED PUZANGARAYILLATH

238

SALEEM PUZANGARAYILLATH

239

AZEEZ VAYSHAM VEETIL

240

UMMER R.A

241

AHAMMED A.A

242

MAJEED A.A

243

SALAM A.A

244

JABBAR A.A

245

SAINABA K.G

246

BASHEER VALIYAKATH

247

SHAMSUDHEEN THARAYIL

248

MUHAMMEDALI PEEDIYEKAL

249

NASEER  CHIRAKKAPULLY

250

NAFEESA VADAKEYIL

251

SHAREEF N.V

252

KUNJAMU THARAYIL

253

RAFI HAMSA

254

ABU PUZANGARAYILLATH

255

KUNJI BAVU VALIYAKATH

256

UMMER THEKKEYIL

257

THAJUDHEEN N.V

258

SHAMSUDHEEN PANIKKAVEETIL

259

MAJEED VADAKEYIL MANJIYIL

260

HISHAM MANJIYIL

261

MUHAMMED RAYAMARAKAR VEETIL

262

KUNJI MUHAMMED VALIYAKATH

263

FATHIMA VALIYAKATH

264

ISMAIL VADAKENTEKAYIL

265

ABBAS VADAKENTEKAYIL

266

ASHARAF NALAKATH

267

MUHAMMED A.V

268

KADER MON PADINJARAYIL

269

SAGHEER CHIRAPARAMBIL

270

KADER MON PUZANGARAYILLATH

271

SHAREEF R.V

272
01
ABBAS N.M
MULLANTHARA
273
02
ABDU K.C

274
03
ABDUL GANI

275
04
ABDUL JABBAR P.K

276
05
ABDUL JABBAR V.C

277
06
ABDUL KADER P.K

278
07
ABDUL KADER PUZHANGARAILLATH

279
08
ABDUL MAJEED V.S

280
09
ABDUL RAHMAN PALAPARAMB

281
10
ABDUL RAZAK KARUPPAM

282
11
ABDUL SATHAR K.G

283
12
ABDULKADER R.M

284
13
ABOOTHAHIR MUKANDATH

285
14
AHAMMED P.V

286
15
AHAMMED V.S

287
16
AHAMMEDUL KABEER V.A

288
17
AYSHA

289
18
BASHEER N.K

290
19
FAHEEM S/O KAMARUDHEEN

291
20
FATHIMA R.V

292
21
HALEEMA N.K

293
22
HAMEED P.V

294
23
HAMEED V.K

295
24
HAMSA KUTTY R.V

296
25
HAMSA PALAPARAMBIL

297
26
HAMSA V

298
27
HASAN HAJI R.P

299
28
HASAN R.S

300
29
HUSAIN P.K

301
30
ISMAIL P.M

302
31
JAMEELA KHALID

303
32
KABEER N.M

304
33
KABEER S

305
34
KADER N.K

306
35
KALID M

307
36
KALID N.A

308
37
KAREEM R.M

309
38
KASSIM P.K

310
39
KASSIM PALAPARAMBIL

311
40
KHALID N.M

312
41
KUBRA SHAMSUDHEEN MOOTHEDATH

313
42
KUNJI MOL RAYAMARAKAR

314
43
KUNJIMOHAMMED SUBI V.M

315
44
KUNJIMON K

316
45
KUNJU MUHAMMED P PALAPARAMBIL

317
46
MAJEED HAJI PUTHANPURAYIL

318
47
MAJEED N.M

319
48
MAJEED PM MANJIYIL

320
49
MAJEED V.M

321
50
MOHAMMED P.K

322
51
MOHAMMEDKUTTY NAVAS

323
52
MOHAMMEDUNNY MANJIYIL

324
53
MOIDUNNNI M.V

325
54
MOINU R.K

326
55
MUHAMMADALI S/O ABDUL KADER

327
56
MUHAMMED MON K.V

328
57
MUHAMMED MON R.A

329
58
MUHAMMED P.K

330
59
MUHAMMED R.K

331
60
MUHAMMED R.V

332
61
MUHAMMED UMMERBAY

333
62
MUHAMMEDUNNI

334
63
MUSTHAFA A.V

335
64
NABEESA VALIYAKATH

336
65
NAFEESA V.K

337
66
NAJUMU ALI

338
67
NASEERA KADER THARAYIL

339
68
NOORJA ABDULKADER

340
69
NOUSHAD

341
70
PATHUMMU

342
71
PATHUMMU N.A

343
72
PATHUMMU P.S

344
73
PATHUMOL R.V

345
74
PATHUMOL V.K

346
75
RAFEEK SAJIDA THARAYIL

347
76
RAHEELA P.K

348
77
RASAK M.K

349
78
RASIYANA HAMSU

350
79
RUKSANA JABBAR

351
80
SAIDU MUHAMMED P.T

352
81
SAIDU R.V

353
82
SAINA R.S

354
83
SAINABA RAYAMARAKAR VEETIL

355
84
SALEEM N.K

356
85
SALEEM P.K

357
86
SALEEM SATHAR

358
87
SHAIBU R.K

359
88
SHAMSUDHEEN PK

360
89
SHARAFUDHEEN THARAYIL

361
90
SHAREEF R.V

362
91
SIDDIQ R.A

363
92
SUHARA M.S

364
93
UMAR HAJI P.C

365
94
USMAN P.K

366
95
YAQOOB PUTHIYAVEETIL

367
96
YOUSAF P.K

368
97
ZAINUDHEEN K.G

369
01
IBRAHEEM K.V MAKERI
KUNNATH
370
02
MANAF R.M

371
03
ABUBAKER ALIMU

372
04
BEVATHU W/O MOOSA

373
05
SAINABA R.A

374
06
ABDUL AZEEZ  KALLAY  K.V

375
07
KUNJIVAPPU SHARIFA

376
08
HASANAR IQBAL

377
09
KHALID KALLAI

378
10
BEVATHU KABIR

379
11
ABDUL JABAR KALLAY  K.V

380
12
ABDUL GAFOOR VALIPRAMBIL

381
13
MUNTHS/ MOOSA

382
14
RUKIYA K.V MUKERI

383
15
ASHRAF /AMINU

384
16
TAJUDEEN P.T

385
17
HAMZU KUJJI MOHAMMED

386
18
ABDUL KADER /RAMLATH

387
19
ABUBAKER NAKID

388
20
KHADEEJA TEACHER

389
21
RASHEED MILLUPARMAB

390
22
KAMARUDEEN K.V KALLAI

391
23
AZEEZ PADOOR

392
24
UMMAR HAJI

393
25
MUSTAFA THANGAL

394
26
IBRAHIM VADAKKANDEKAYIL

395
27
MUHAMEDKUTTI E.V

396
28
HUSAIN A.K

397
29
PATHUMOL VDAKANDEKAYIL

398
30
SHAHUL HAMMED A.V

399
31
MOHAMMED HAJI

400
32
HUSAIN R.K

401
33
MOIDUTY HAJJI

402
34
MUSTHAFA R.M

403
35
SABJAN

404
36
ABDUL  MAJEED KALLAY  M.K

405
37
HAMEED R.M SUBAIR

406
38
HAMEED V.K

407
39
ALIKUNJI V.K

408
40
HUSAIN KANDATHIL

409
41
ZEENATH D/O ALIKUNJI

410
42
MARIYAMA HARIS

411
43
THITHUMA EILLAN

412
44
MUHAMMED K.V FIROS

413
45
MUHAMMED P.P VENMANAD

414
46
PAREED

415
47
PATTUMU MAKADA

416
48
HANIFA ATHANIKAL

417
49
AHAMMED R.M IQBAL

418
50
MOOSA ATHANI

419
51
AHAMMED R.M SUHAIL

420
52
ABDUL AZEEZ  MANJIYIL

421
53
AHAMMED KANDATHIL

422
54
KUNJIMON PADAYATH

423
55
MAJEED R.M

424
56
HAMZA SUHRA KIZHAK

425
57
MUJEEB BARBAR

426
58
SALEEM A.K KIZHAK

427
59
SAKEENA RAHEEM KIZHAK

428
60
IBRAHEEM P.I KAJA

429
61
HANIFA VALIPRAMBIL

430
62
ASHRAF MARAKKAR

431
63
SAIDALI HAJI

432
64
IBRAHEEM P.V THECK

433
65
KAREEM ABOBAKER

434
66
KAMARU ARAVUKARAN

435
67
KAYYAVI W/O HASAN HAJI

436
68
KADER MON S/O MUHAMMED

437
69
KADER P.K POOTHOKKIL

438
70
RAFEEQ KUNJAMMU KARUPPAM VEETIL

439
71
HUSSAIN P.K

440
72
MUHAMMED A.K

441
73
ABDUL NASSER-ALI KUNJ