ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

Mahallu Members


SRL

NAME

1

SALAM VAYSHAM VEETTIL
PERINGADU
2

MUHAMMED MON R.M

3

ABBAS VATHIL

4

HAMEED VAYSHAM VEETTIL

5

HAMEED CHIRAKKAL P.C

6

ABDULLAH P.C

7

NASSAR R.M

8

AHAMMED P.K

9

ALI V.K

10

ASHRAF POKKAKILLATH

11

HASSAN CHIRAKAL K

12

MUHAMMED KUTTY P.M

13

ISMAIL HAMEED P.H

14

SHAREEF CHIRAKKAL

15

ABU K

16

IBRAHIM K

17

SAFIYA M.V

18

SULAIMAN P.C.K

19

MUHAMMED HUSAIN

20

MUHAMMED ASKAR

21

MUHAMMED AKBAR

22

HAMSA KUTTY R.P

23

ASHRAF N.B

24

HUSAIN N.B

25

JAMAL N.B

26

MUSTHAFA ABDURAHEEM

27

HANEEFA PADINJARAYIL

28

JALEEL PAREED

29

HANEEFA N.A

30

AHAMMED HAJI V.V

31

MOOSA KATTIL

32

AKBAR PUZANGARAYILLATH

33

SHAJI P.M

34

MUHAMMED MON V.K

35

AMINA KUTTY YOUSAF

36

ABOOBAKER R.K

37

SALEEM KANDAMPARABIL

38

ABOOBAKER MASTER M.K

39

SUBAIR  ABOOBAKER MASTER

40

ABOOBAKER SIDDIQ V.K

41

KAYYOMA

42

AHAMMED R.K

43

USMAN R.K

44

KAMARU KADAYIL

45

MUHAMMED ALI P.M

46

ASLAM KURUPPATH

47

IBRAHIM KUTTY KIZAKAYIL N.V

48

ABBAS KIZAKIYIL V.H

49

ABDU MANJARI

50

MUHAMMEDUNNI KUNJINATEKAYIL P

51

SALEEM CHANKARA

52

SAGHEER KIZAKEPURA

53

SAIDU MUHAMMED M.V

54

MUHAMMED MON CHANKARA

55

KASSIM KURUPATH V.K

56

JABBAR KATEPARAMBIL

57

YOUSAF  MOOSA

58

ABDUL KADER KADAYIL

59

ABDUL RAHMAN P.M

60

ABDUL AZEEZ P.M

61

IBRAHIM V.K KARUVATH

62

ASHRAF KOTTINTEKAYIL

63

AYSHAKUTTY SULAIMAN KOTTINTEKAYIL

64

MANAF KOTTINTEKAYIL

65

ABDULLAH KUTTY MANJIYIL

66

MUHAMMAD ALI HAJI N.K

67

ABDU HANEEFA M.K

68

MUHAMMEDUNNI P.K

69

BAPPUTTI KATTIL

70

UMMER KATTIL

71

HALEEMA W/O MUHAMMED

72

ABDUL AZEEZ R.M MADILAKATH VEETIL

73

MUHAMMED M.V (MONUKKA)

74

ABDUL RAHMAN VALIYAKATH V.K

75

ISMAIL VALIYAKATH V.K

76

HAMEED KUTTY R.K

77

AFSAL R.I

78

USMAN R.K

79

THALIB R.K

80

HARIS R.K

81

USMAN MANJIYIL P.B

82

AAMINAKUTTY R.V

83

MUHAMMADALI R.V

84

SUBAIR P.M

85

SALAM P.M

86

ABOOBAKER A.K

87

ABU KATTIL

88

NOUSHAD P.I

89

SALEEM R.V

90

ABDU SALAM P

91

MUMTHAS JAMAL

92

DAYIYA

93

ABDUL RAHMAN P

94

RAFEEQ V.R

95

NABEESA

96

FAYID P.M MANJIYIL

97

KAREEM A.V

98

HAYDER A.V

99

MAJEED K.K

100

MUHAMMED R.H

101

NAFSAL R.I

102

NOUSHAD R.K

103

HAMEED R.H

104

KADER R.V

105

ABBAS R.K

106

FASALUDHEEN P.B

107

HUSAIN S/O MOOSA

108

MUHAMMED RAFI N.O THAMBATH

109

MAJEED N.P

110

MUHAMMED MON P.K

111

KUNJAMMU VAYSHAM VEETIL

112

MOIDUNNI N.C

113

SHIHAB P.I

114

ABBAS P.S

115

RASHEED M.K

116

ASHRAF R.H

117

MUHAMMED M.V

118

HUSAIN HAJI K.V

119

RAHMATH ALI

120

ABOOBAKER K.K

121

HUSAIN A.K

122

KAREEM N.C

123

YOUSAF P.H

124

SHARAFUDHEEN P.H

125

HAMSAKKUTTY P.K

126

JABBAR V.K

127

SUBAIR P.H

128

ABOOBAKER P.P

129

SAFIYA R.H

130

NAFEESA KUTTY

131

KASSIM P.K

132

MUHAMMEDUNNI HAJI

133

AYSHA

134

KUNJI BAVU MOOKALE

135

MAJEED MOOKALE

136

HAMSA MOOKALE

137

BAVU V.V

138

ABU C.K

139

FATHIMA

140

SHAJIDA

141

NAFEESA

142

AZEEZ

143

MOIDUNNI HAJI

144

SHAFEEQ MOOKALE

145

ABOOBAKER MOOKALE

146

PUTHIYA VEEDU

147

ABDUL KADER MOOKALE

148

ABDUL KAREEM

149

ISMAIL BAVA K.K

150

KUNJIMON HAJI

151

UMMER PALAPARAMBIL

152

ABBAS N.C

153

HAMSA R.V

154

KUNJIMOL

155

ABDUL JALEEL

156

ABDUL RAHMAN R.H

157

MUHAMMED KUTTY THEKKEYIL

158

ABDULLAH KUTTY THEKKEYIL

159

ABDUL RAHMAN THEKKEYIL

160

MANSOOR

161

ABOOBAKER HAJI

162

FAISAL R.A

163

KABEER N.V

164

ALI THEKKEYIL

165

LATHEEF VADAKENTEKAYIL

166

MAJEED

167

JALEEL V.S

168

AHAMMED PANIKKA VEETIL

169

NASSER V.S

170

NOUSHAD P.I

171

BASHEER V.P

172

SIDDIQ R.K

173

SHAREEF N.V

174

NAJEEB N.V

175

KUNJU MANJIYIL

176

HANEEFA K.M

177

NASSER K.M

178

NOUSHAD

179

NASEER N.V

180

HANEEFA P.K

181

ABDUL KADER

182

AMEEN P.M

183

ASHRAF RAYAMARAKAR VEETIL

184

MUHAMMED MON

185

HAJI R.O.K

186

AZEEZ THARAYIL

187

ABDUL RAHMAN THARAYIL

188

ABU R.O.K

189

SHAMSUDHEEN P.M

190

AHAMMEDUNNI HAJI VALIYAKATH

191

MUHAMMEDUNNI HAJI KOODATH

192

MUHAMMED VALIYAKATH

193

ABDUL RAHMAN PANIKAVEETIL

194

SALEEM KOODATH

195

UMMER KOODATH

196

MAJEED KOODATH

197

SUBAIR KOODATH

198

HAMSU SAIDU MANJIYIL

199

ABDUL RAHMAN MANJIYIL

200

AZEEZ RAYAMARAKAR VEETIL

201

ABDULLAH KUTTY PANTHAPILAKAL

202

RAFI PUZANGARAYILLATH

203

NAFEESA KIZAKEYIL

204

MUHAMMED K.P

205

AHAMAED K.P

206

SALEEM K.P

207

LAILA FAROOQ

208

HAMSA MANJIYIL

209

KABEER R.V

210

MOMMUTTY PUTHIYA VEETIL

211

PATHU DAVOOD

212

HANEEFA NALAKATH

213

USMAN KADAVIL

214

SHAFEEQ KADAYIL

215

SHAMSUDHEEN KADAYIL

216

RAFEEQ KADAYIL

217

SUBAIR PATTIKAKAARAN

218

UMMER ELAYADATH

219

ASHRAF KADAYIL

220

KADER MATHILAKATH

221

AYSHA PUTHUVEETIL

222

ABDUL KADER PUTHIYA VEETIL

223

NASSER MAMBARAMBATH

224

NISSAR PUTHIYA VEETTIL

225

KAYYA KUTTY R.V

226

NAFEESA MANJIYIL

227

AMINA KADAYIL

228

UMMER MOORAKKAL 

229

ISAHAK NALAKATH

230

KAMARUDHEEN VALIYAKATH

231

IBRAHIM PUTHIYA VEETIL

232

SIDDIQ A.V

233

AZEEZ VADAKEYIL

234

SULAIMAN K.P

235

ABOOBAKER NALAKATH

236

UMMER PUZANGARAYILLATH

237

MUHAMMED ORIYENT

238

AHAMMED PUZANGARAYILLATH

239

SALEEM PUZANGARAYILLATH

240

AZEEZ VAYSHAM VEETIL

241

UMMER R.A

242

AHAMMED A.A

243

MAJEED A.A

244

SALAM A.A

245

JABBAR A.A

246

SAINABA K.G

247

BASHEER VALIYAKATH

248

SHAMSUDHEEN THARAYIL

249

MUHAMMEDALI PEEDIYEKAL

250

NASEER  CHIRAKKAPULLY

251

NAFEESA VADAKEYIL

252

SHAREEF N.V

253

KUNJAMU THARAYIL

254

RAFI HAMSA

255

ABU PUZANGARAYILLATH

256

KUNJI BAVU VALIYAKATH

257

UMMER THEKKEYIL

258

THAJUDHEEN N.V

259

SHAMSUDHEEN PANIKKAVEETIL

260

MAJEED VADAKEYIL

261

MUHAMMED RAYAMARAKAR

262

KUNJI MUHAMMED VALIYAKATH

263

FATHIMA VALIYAKATH

264

ISMAIL VADAKENTEKAYIL

265

ABBAS VADAKENTEKAYIL

266

ASHARAF NALAKATH

267

MUHAMMED A.V

268

KADER MON PADINJARAYIL

269

SAGHEER CHIRAPARAMBIL

270

KADER MON PUZANGARAYILLATH

271

SHAREEF R.V

272
1
ABBAS N.M
MULLANTHARA
273
2
ABDU K.C

274
3
ABDUL GANI

275
4
ABDUL JABBAR P.K

276
5
ABDUL JABBAR V.C

277
6
ABDUL KADER P.K

278
7
ABDUL KADER PUZHANGARAILLATH

279
8
ABDUL MAJEED V.S

280
9
ABDUL RAHMAN PALAPARAMB

281
10
ABDUL RAZAK KARUPPAM

282
11
ABDUL SATHAR K.G

283
12
ABDULKADER R.M

284
13
ABOOTHAHIR MUKANDATH

285
14
AHAMMED P.V

286
15
AHAMMED V.S

287
16
AHAMMEDUL KABEER V.A

288
17
AYSHA

289
18
BASHEER N.K

290
19
FAHEEM S/O KAMARUDHEEN

291
20
FATHIMA R.V

292
21
HALEEMA N.K

293
22
HAMEED P.V

294
23
HAMEED V.K

295
24
HAMSA KUTTY R.V

296
25
HAMSA PALAPARAMBIL

297
26
HAMSA V

298
27
HASAN HAJI R.P

299
28
HASAN R.S

300
29
HUSAIN P.K

301
30
ISMAIL P.M

302
31
JAMEELA KHALID

303
32
KABEER N.M

304
33
KABEER S

305
34
KADER N.K

306
35
KALID M

307
36
KALID N.A

308
37
KAREEM R.M

309
38
KASSIM P.K

310
39
KASSIM PALAPARAMBIL

311
40
KHALID N.M

312
41
KUBRA SHAMSUDHEEN MOOTHEDATH

313
42
KUNJI MOL RAYAMARAKAR

314
43
KUNJIMOHAMMED SUBI V.M

315
44
KUNJIMON K

316
45
KUNJU MUHAMMED P PALAPARAMBIL

317
46
MAJEED HAJI PUTHANPURAYIL

318
47
MAJEED N.M

319
48
MAJEED PM MANJIYIL

320
49
MAJEED V.M

321
50
MOHAMMED P.K

322
51
MOHAMMEDKUTTY NAVAS

323
52
MOHAMMEDUNNY MANJIYIL

324
53
MOIDUNNNI M.V

325
54
MOINU R.K

326
55
MUHAMMADALI S/O A.KADER

327
56
MUHAMMED MON K.V

328
57
MUHAMMED MON R.A

329
58
MUHAMMED P.K

330
59
MUHAMMED R.K

331
60
MUHAMMED R.V

332
61
MUHAMMED UMMERBAY

333
62
MUHAMMEDUNNI

334
63
MUSTHAFA A.V

335
64
NABEESA VALIYAKATH

336
65
NAFEESA V.K

337
66
NAJUMU ALI

338
67
NASEERA KADER THARAYIL

339
68
NOORJA ABDULKADER

340
69
NOUSHAD

341
70
PATHUMMU

342
71
PATHUMMU N.A

343
72
PATHUMMU P.S

344
73
PATHUMOL R.V

345
74
PATHUMOL V.K

346
75
RAFEEK SAJIDA THARAYIL

347
76
RAHEELA P.K

348
77
RASAK M.K

349
78
RASIYANA HAMSU

350
79
RUKSANA JABBAR

351
80
SAIDU MUHAMMED P.T

352
81
SAIDU R.V

353
82
SAINA R.S

354
83
SAINABA RAYAMARAKAR VEETIL

355
84
HARIS KOODATH

356
85
SALEEM N.K

357
86
SALEEM P.K

358
87
SALEEM SATHAR

359
88
SHAIBU R.K

360
89
SHAMSUDHEEN PK

361
90
SHARAFUDHEEN THARAYIL

362
91
SHAREEF R.V

363
92
SIDDIQ R.A

364
93
SUHARA M.S

365
94
UMAR HAJI P.C

366
95
USMAN P.K

367
96
YAQOOB PUTHIYAVEETIL

368
97
YOUSAF P.K

369
98
ZAINUDHEEN K.G

370
1
IBRAHEEM K.V MAKERI
KUNNATH
371
2
MANAF R.M

372
3
ABUBAKER ALIMU

373
4
BEVATHU W/O MOOSA

374
5
SAINABA R.A

375
6
ABDUL AZEEZ  KALLAY  K.V

376
7
KUNJIBAPPU SHARIFA

377
8
HASANAR IQBAL

378
9
KHALID KALLAI

379
10
BEVATHU KABIR

380
11
ABDUL JABAR KALLAY  K.V

381
12
ABDUL GAFOOR VALIPRAMBIL

382
13
MUNTHS/ MOOSA

383
14
RUKIYA K.V MUKERI

384
15
ASHRAF /AMINU

385
16
TAJUDEEN P.T

386
17
HAMZU KUNJI MOHAMMED

387
18
ABDUL KADER /RAMLATH

388
19
ABUBAKER NAKID

389
20
KHADEEJA TEACHER

390
21
RASHEED MILLUPARMAB

391
22
KAMARUDEEN K.V KALLAI

392
23
AZEEZ PADOOR

393
24
UMMAR HAJI

394
25
MUSTAFA THANGAL

395
26
RAUFAL HUSSAIN

396
27
IBRAHIM VADAKKANDEKAYIL

397
28
MUHAMEDKUTTI E.V

398
29
HUSAIN A.K

399
30
PATHUMOL VDAKANDEKAYIL

400
31
SHAHUL HAMMED A.V

401
32
MOHAMMED HAJI

402
33
HUSAIN R.K

403
34
MOIDUTY HAJJI

404
35
MUSTHAFA R.M

405
36
SABJAN

406
37
ABDUL  MAJEED KALLAY  M.K

407
38
HAMEED R.M SUBAIR

408
39
HAMEED V.K

409
40
ALIKUNJI V.K

410
41
HUSAIN KANDATHIL

411
42
ZEENATH D/O ALIKUNJI

412
43
THITHUMA EILLAN

413
44
MUHAMMED K.V FIROS

414
45
MUHAMMED P.P VENMANAD

415
46
PAREED

416
47
PATTUMU MAKADA

417
48
HANIFA ATHANIKAL

418
49
AHAMMED R.M IQBAL

419
50
MOOSA ATHANI

420
51
AHAMMED R.M SUHAIL

421
52
ABDUL AZEEZ  MANJIYIL

422
53
AHAMMED KANDATHIL

423
54
KUNJIMON PADAYATH

424
55
MAJEED R.M

425
56
HAMZA SUHRA KIZHAK

426
57
MUJEEB BARBAR

427
58
SALEEM A.K KIZHAK

428
59
SAKEENA RAHEEM KIZHAK

429
60
IBRAHEEM P.I KAJA

430
61
HANIFA VALIPRAMBIL

431
62
ASHRAF MARAKKAR

432
63
SAIDALI HAJI

433
64
IBRAHEEM P.V THECK

434
65
KAREEM ABOBAKER

435
66
KAMARU ARAVUKARAN

436
67
KAYYAVI W/O HASAN HAJI

437
68
KADER MON S/O MUHAMMED

438
69
KADER P.K POOTHOKKIL

439
70
RAFEEQ KUNJAMMU KARUPPAM

440
71
HUSSAIN P.K

441
72
MUHAMMED A.K

442
73
ABDUL NASSER-ALI KUNJ