ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

Mahallu Members


MAHALLU THIRUNELLUR DETAILS
SRL

NAME

001

SALAM VAYSHAM VEETTIL
PERINGADU
002

MUHAMMED MON R.M

003

ABBAS VATHIL

004

HAMEED VAYSHAM VEETTIL

005

HAMEED CHIRAKKAL P.C

006

ABDULLAH P.C

007

NASSAR R.M

008

AHAMMED P.K

009

ALI V.K

010

ASHRAF POKKAKILLATH

011

HASSAN CHIRAKAL K

012

MUHAMMED KUTTY P.M

013

ISMAIL HAMEED P.H

014

SHAREEF CHIRAKKAL

015

ABU K

016

IBRAHIM K

017

SAFIYA M.V

018

SULAIMAN P.C.K

019

MUHAMMED HUSAIN

020

MUHAMMED ASKAR

021

MUHAMMED AKBAR

022

HAMSA KUTTY R.P

023

ASHRAF N.B

024

HUSAIN N.B

025

JAMAL N.B

026

MUSTHAFA ABDURAHEEM

027

HANEEFA PADINJARAYIL

028

JALEEL PAREED

029

HANEEFA N.A

030

AHAMMED HAJI V.V

031

MOOSA KATTIL

032

AKBAR PUZANGARAYILLATH

033

SHAJI P.M

034

MUHAMMED MON V.K

035

AMINA KUTTY YOUSAF

036

ABOOBAKER R.K

037

SALEEM KANDAMPARABIL

038

ABOOBAKER MASTER M.K

039

SUBAIR  ABOOBAKER MASTER

040

ABOOBAKER SIDDIQ V.K

041

KAYYOMA

042

AHAMMED R.K

043

USMAN R.K

044

KAMARU KADAYIL

045

MUHAMMED ALI P.M

046

ASLAM KURUPPATH

047

IBRAHIM KUTTY KIZAKAYIL N.V

048

ABBAS KIZAKIYIL V.H

049

ABDU MANJARI

050

MUHAMMEDUNNI KUNJINATEKAYIL P

051

SALEEM CHANKARA

052

SAGHEER KIZAKEPURA

053

SAIDU MUHAMMED M.V

054

MUHAMMED MON CHANKARA

055

KASSIM KURUPATH V.K

056

JABBAR KATEPARAMBIL

057

YOUSAF  MOOSA

058

ABDUL KADER KADAYIL

059

ABDUL RAHMAN P.M

060

ABDUL AZEEZ P.M

061

IBRAHIM V.K KARUVATH

062

ASHRAF KOTTINTEKAYIL

063

AYSHAKUTTY SULAIMAN KOTTINTEKAYIL

064

MANAF KOTTINTEKAYIL

065

ABDULLAH KUTTY MANJIYIL

066

MUHAMMAD ALI HAJI N.K

067

ABDU HANEEFA M.K

068

MUHAMMEDUNNI P.K

069

BAPPUTTI KATTIL

070

UMMER KATTIL

071

HALEEMA W/O MUHAMMED

072

ABDUL AZEEZ R.M MADILAKATH VEETIL

073

MUHAMMED M.V (MONUKKA)

074

ABDUL RAHMAN VALIYAKATH V.K

075

ISMAIL VALIYAKATH V.K

076

HAMEED KUTTY R.K

077

AFSAL R.I

078

USMAN R.K

079

USMAN MANJIYIL P.B

080

AAMINAKUTTY R.V

081

MUHAMMADALI R.V

082

SUBAIR P.M

083

SALAM P.M

084

ABOOBAKER A.K

085

ABU KATTIL

086

NOUSHAD P.I

087

SALEEM R.V

088

ABDU SALAM P

089

MUMTHAS JAMAL

090

DAYIYA

091

ABDUL RAHMAN P

092

RAFEEQ V.R

093

NABEESA

094

FAYID P.M MANJIYIL

095

KAREEM A.V

096

HAYDER A.V

097

MAJEED K.K

098

MUHAMMED R.H

099

NAFSAL R.I

100

NOUSHAD R.K

101

HAMEED R.H

102

KADER R.V

103

ABBAS R.K

104

FASALUDHEEN P.B

105

HUSAIN S/O MOOSA

106

MUHAMMED RAFI N.O THAMBATH

107

MAJEED N.P

108

MUHAMMED MON P.K

109

KUNJAMMU VAYSHAM VEETIL

110

MOIDUNNI N.C

111

SHIHAB P.I

112

ABBAS P.S

113

RASHEED M.K

114

ASHRAF R.H

115

MUHAMMED M.V

116

HUSAIN HAJI K.V

117

RAHMATH ALI

118

ABOOBAKER K.K

119

HUSAIN A.K

120

KAREEM N.C

121

YOUSAF P.H

122

SHARAFUDHEEN P.H

123

HAMSAKKUTTY P.K

124

JABBAR V.K

125

SUBAIR P.H

126

ABOOBAKER P.P

127

SAFIYA R.H

128

NAFEESA KUTTY

129

KASSIM P.K

130

MUHAMMEDUNNI HAJI

131

AYSHA

132

KUNJI BAVU MOOKALE

133

MAJEED MOOKALE

134

HAMSA MOOKALE

135

BAVU V.V

136

ABU C.K

137

FATHIMA

138

SHAJIDA

139

NAFEESA

140

AZEEZ

141

MOIDUNNI HAJI

142

SHAFEEQ MOOKALE

143

ABOOBAKER MOOKALE

144

PUTHIYA VEEDU

145

ABDUL KADER MOOKALE

146

ABDUL KAREEM

147

ISMAIL BAVA K.K

148

KUNJIMON HAJI

149

UMMER PALAPARAMBIL

150

ABBAS N.C

151

HAMSA R.V

152

KUNJIMOL

153

ABDUL JALEEL

154

ABDUL RAHMAN R.H

155

MUHAMMED KUTTY THEKKEYIL

156

ABDULLAH KUTTY THEKKEYIL

157

ABDUL RAHMAN THEKKEYIL

158

MANSOOR

159

ABOOBAKER HAJI

160

FAISAL R.A

161

KABEER N.V

162

ALI THEKKEYIL

163

LATHEEF VADAKENTEKAYIL

164

MAJEED

165

JALEEL V.S

166

AHAMMED PANIKKA VEETIL

167

NASSER V.S

168

NOUSHAD P.I

169

BASHEER V.P

170

SIDDIQ R.K

171

SHAREEF N.V

172

NAJEEB N.V

173

KUNJU MANJIYIL

174

HANEEFA K.M

175

NASSER K.M

176

NOUSHAD

177

NASEER N.V

178

HANEEFA P.K

179

ABDUL KADER

180

AMEEN P.M

181

ASHRAF RAYAMARAKAR VEETIL

182

MUHAMMED MON VADAKENTEKAYIL

183

HAJI R.O.K

184

AZEEZ THARAYIL

185

ABDUL RAHMAN THARAYIL

186

ABU R.O.K

187

SHAMSUDHEEN P.M

188

AHAMMEDUNNI HAJI VALIYAKATH

189

MUHAMMEDUNNI HAJI KOODATH

190

MUHAMMED VALIYAKATH

191

ABDUL RAHMAN PANIKAVEETIL

192

SALEEM KOODATH

193

UMMER KOODATH

194

MAJEED KOODATH

195

SUBAIR KOODATH

196

HAMSU SAIDU MANJIYIL

197

ABDUL RAHMAN MANJIYIL

198

AZEEZ RAYAMARAKAR VEETIL

199

ABDULLAH KUTTY PANTHAPILAKAL

200

RAFI PUZANGARAYILLATH

201

NAFEESA KIZAKEYIL

202

MUHAMMED K.P

203

AHAMAED K.P

204

LAILA FAROOQ

205

HAMSA MANJIYIL

206

KABEER R.V

207

MOMMUTTY PUTHIYA VEETIL

208

PATHU DAVOOD

209

HANEEFA NALAKATH

210

USMAN KADAVIL

211

SHAFEEQ KADAYIL

212

SHAMSUDHEEN KADAYIL

213

RAFEEQ KADAYIL

214

SUBAIR PATTIKAKAARAN

215

UMMER ELAYADATH

216

ASHRAF KADAYIL

217

KADER MATHILAKATH

218

AYSHA PUTHUVEETIL

219

ABDUL KADER PUTHIYA VEETIL

220

NASSER MAMBARAMBATH

221

NISSAR PUTHIYA VEETTIL

222

KAYYA KUTTY R.V

223

NAFEESA MANJIYIL

224

AMINA KADAYIL

225

UMMER MOORAKKAL

226

ISAHAK NALAKATH

227

KAMARUDHEEN VALIYAKATH

228

IBRAHIM PUTHIYA VEETIL

229

SIDDIQ A.V

230

AZEEZ VADAKEYIL

231

SULAIMAN K.P

232

ABOOBAKER NALAKATH

233

UMMER PUZANGARAYILLATH

234

MUHAMMED ORIYENT

235

AHAMMED PUZANGARAYILLATH

236

SALEEM PUZANGARAYILLATH

237

AZEEZ VAYSHAM VEETIL

238

UMMER R.A

239

AHAMMED A.A

240

MAJEED A.A

241

SALAM A.A

242

JABBAR A.A

243

SAINABA K.G

244

BASHEER VALIYAKATH

245

SHAMSUDHEEN THARAYIL

246

MUHAMMEDALI PEEDIYEKAL

247

NASEER  CHIRAKKAPULLY

248

NAFEESA VADAKEYIL

249

SHAREEF N.V

250

KUNJAMU THARAYIL

251

RAFI HAMSA

252

ABU PUZANGARAYILLATH

253

KUNJI BAVU VALIYAKATH

254

UMMER THEKKEYIL

255

THAJUDHEEN N.V

256

SHAMSUDHEEN PANIKKAVEETIL

257

MAJEED VADAKEYIL

258

MUHAMMED RAYAMARAKAR VEETIL

259

KUNJI MUHAMMED VALIYAKATH

260

FATHIMA VALIYAKATH

261

ISMAIL VADAKENTEKAYIL

262

ABBAS VADAKENTEKAYIL

263

ASHARAF NALAKATH

264

MUHAMMED A.V

265

KADER MON PADINJARAYIL

266

SAGHEER CHIRAPARAMBIL

267

KADER MON PUZANGARAYILLATH

268

SHAREEF R.V

269
01
ABBAS N.M
MULLANTHARA
270
02
ABDU K.C

271
03
ABDUL GANI

272
04
ABDUL JABBAR P.K

273
05
ABDUL JABBAR V.C

274
06
ABDUL KADER P.K

275
07
ABDUL KADER PUZHANGARAILLATH

276
08
ABDUL MAJEED V.S

277
09
ABDUL RAHMAN PALAPARAMB

278
10
ABDUL RAZAK KARUPPAM

279
11
ABDUL SATHAR K.G

280
12
ABDULKADER R.M

281
13
ABOOTHAHIR MUKANDATH

282
14
AHAMMED P.V

283
15
AHAMMED V.S

284
16
AHAMMEDUL KABEER V.A

285
17
AYSHA

286
18
BASHEER N.K

287
19
FAHEEM S/O KAMARUDHEEN

288
20
FATHIMA R.V

289
21
HALEEMA N.K

290
22
HAMEED P.V

291
23
HAMEED V.K

292
24
HAMSA KUTTY R.V

293
25
HAMSA PALAPARAMBIL

294
26
HAMSA V

295
27
HASAN HAJI R.P

296
28
HASAN R.S

297
29
HUSAIN P.K

298
30
ISMAIL P.M

299
31
JAMEELA KHALID

300
32
KABEER N.M

301
33
KABEER S

302
34
KADER N.K

303
35
KALID M

304
36
KALID N.A

305
37
KAREEM R.M

306
38
KASSIM P.K

307
39
KASSIM PALAPARAMBIL

308
40
KHALID N.M

309
41
KUBRA SHAMSUDHEEN MOOTHEDATH

310
42
KUNJI MOL RAYAMARAKAR

311
43
KUNJIMOHAMMED SUBI V.M

312
44
KUNJIMON K

313
45
KUNJU MUHAMMED P PALAPARAMBIL

314
46
MAJEED HAJI PUTHANPURAYIL

315
47
MAJEED N.M

316
48
MAJEED PM MANJIYIL

317
49
MAJEED V.M

318
50
MOHAMMED P.K

319
51
MOHAMMEDKUTTY NAVAS

320
52
MOHAMMEDUNNY MANJIYIL

321
53
MOIDUNNNI M.V

322
54
MOINU R.K

323
55
MUHAMMADALI S/O ABDUL KADER

324
56
MUHAMMED MON K.V

325
57
MUHAMMED MON R.A

326
58
MUHAMMED P.K

327
59
MUHAMMED R.K

328
60
MUHAMMED R.V

329
61
MUHAMMED UMMERBAY

330
62
MUHAMMEDUNNI

331
63
MUSTHAFA A.V

332
64
NABEESA VALIYAKATH

333
65
NAFEESA V.K

334
66
NAJUMU ALI

335
67
NASEERA KADER THARAYIL

336
68
NOORJA ABDULKADER

337
69
NOUSHAD

338
70
PATHUMMU

339
71
PATHUMMU N.A

340
72
PATHUMMU P.S

341
73
PATHUMOL R.V

342
74
PATHUMOL V.K

343
75
RAFEEK SAJIDA THARAYIL

344
76
RAHEELA P.K

345
77
RASAK M.K

346
78
RASIYANA HAMSU

347
79
RUKSANA JABBAR

348
80
SAIDU MUHAMMED P.T

349
81
SAIDU R.V

350
82
SAINA R.S

351
83
SAINABA RAYAMARAKAR VEETIL

352
84
SALEEM N.K

353
85
SALEEM P.K

354
86
SALEEM SATHAR

355
87
SHAIBU R.K

356
88
SHAMSUDHEEN PK

357
89
SHARAFUDHEEN THARAYIL

358
90
SHAREEF R.V

359
91
SIDDIQ R.A

360
92
SUHARA M.S

361
93
UMAR HAJI P.C

362
94
USMAN P.K

363
95
YAQOOB PUTHIYAVEETIL

364
96
YOUSAF P.K

365
97
ZAINUDHEEN K.G

366
01
IBRAHEEM K.V MAKERI
KUNNATH
367
02
MANAF R.M

368
03
ABUBAKER ALIMU

369
04
BEVATHU W/O MOOSA

370
05
SAINABA R.A

371
06
ABDUL AZEEZ  KALLAY  K.V

372
07
KUNJIVAPPU SHARIFA

373
08
HASANAR IQBAL

374
09
KHALID KALLAI

375
10
BEVATHU KABIR

376
11
ABDUL JABAR KALLAY  K.V

377
12
ABDUL GAFOOR VALIPRAMBIL

378
13
MUNTHS/ MOOSA

379
14
RUKIYA K.V MUKERI

380
15
ASHRAF /AMINU

381
16
TAJUDEEN P.T

382
17
HAMZU KUJJI MOHAMMED

383
18
ABDUL KADER /RAMLATH

384
19
ABUBAKER NAKID

385
20
KHADEEJA TEACHER

386
21
RASHEED MILLUPARMAB

387
22
KAMARUDEEN K.V KALLAI

388
23
AZEEZ PADOOR

389
24
UMMAR HAJI

390
25
MUSTAFA THANGAL

391
26
IBRAHIM VADAKKANDEKAYIL

392
27
MUHAMEDKUTTI E.V

393
28
HUSAIN A.K

394
29
PATHUMOL VDAKANDEKAYIL

395
30
SHAHUL HAMMED A.V

396
31
MOHAMMED HAJI

397
32
HUSAIN R.K

398
33
MOIDUTY HAJJI

399
34
MUSTHAFA R.M

400
35
SABJAN

401
36
ABDUL  MAJEED KALLAY  M.K

402
37
HAMEED R.M SUBAIR

403
38
HAMEED V.K

404
39
ALIKUNJI V.K

405
40
HUSAIN KANDATHIL

406
41
ZEENATH D/O ALIKUNJI

407
42
MARIYAMA HARIS

408
43
THITHUMA EILLAN

409
44
MUHAMMED K.V FIROS

410
45
MUHAMMED P.P VENMANAD

411
46
PAREED

412
47
PATTUMU MAKADA

413
48
HANIFA ATHANIKAL

414
49
AHAMMED R.M IQBAL

415
50
MOOSA ATHANI

416
51
AHAMMED R.M SUHAIL

417
52
ABDUL AZEEZ  MANJIYIL

418
53
AHAMMED KANDATHIL

419
54
KUNJIMON PADAYATH

420
55
MAJEED R.M

421
56
HAMZA SUHRA KIZHAK

422
57
MUJEEB BARBAR

423
58
SALEEM A.K KIZHAK

424
59
SAKEENA RAHEEM KIZHAK

425
60
IBRAHEEM P.I KAJA

426
61
HANIFA VALIPRAMBIL

427
62
ASHRAF MARAKKAR

428
63
SAIDALI HAJI

429
64
IBRAHEEM P.V THECK

430
65
KAREEM ABOBAKER

431
66
KAMARU ARAVUKARAN

432
67
KAYYAVI W/O HASAN HAJI

433
68
KADER MON S/O MUHAMMED

434
69
KADER P.K POOTHOKKIL

435
70
RAFEEQ KUNJAMMU KARUPPAM VEETIL

436
71
HUSSAIN P.K

437
72
MUHAMMED A.K

438
73
ABDUL NASSER-ALI KUNJ