ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

Abudhabi


MAHALLU ASSOCIATION THIRUENLLUR ABUDHABI
1
UMMER KATTIL
971506214250
2
SHAMSUDHEEN K.A
971565599181
3
ABDU RAHIMAN R.H
971503108706
4
SHIYAS ABOOBACKER
971504992797
5
HESHAM MANJIYIL
971565072114
6
NAZARUDHEEN
971555526155
7
ASHRAF K.S
971564737690
8
ZAINUDHIN QURAISHI
971505814764
9
ZUBAIR ABOOBACKER
971506620469
10
IQBAL P.H
971564806161
11
ANAS AZEEZ
971555223960
12
ASLAM PALAPPARAMP
971506898519


ABU DHABI
Abu Dhabi, by far the largest emirate, is ruled by the Al Nahyan family. It occupies 67,340 square kilometres or 86.7% of the total area of the country. The emirate is primarily a vast desert area with about two dozen islands in the coastal waters, including the island where the city of Abu Dhabi is located, plus six sizeable islands further out in the Arabian Gulf. The population of the emirate is concentrated in three areas: the capital city, Abu Dhabi; Al Ain, an oasis city located near the Hajar Mountains; and the villages of the Liwa oases.
Traditionally, the population along the coast relied on fishing and pearling for their livelihood, whilst those in the hinterland relied on date plantations and camel herding. Through remarkable leadership and personal commitment, His Highness Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan developed Abu Dhabi into an influential, fully modernised state. Upon Sheikh Zayed's death in November 2004, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan became UAE President and Ruler of Abu Dhabi.