ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

Muhammadense TnrMUHAMMADENSE THIRUNELLUR
01
Isamaeel Bava
Adviser
02
Abdul Jaleel V.S
Adviser
03
Naser V.S
Adviser
04
Shamsudheen P.M
Adviser
05
Abdul Kabeer R.V
President
06
Musthafa M.A
Gen. Secretary
07
Shafeek
Treasurer
08
Sameer
Joint Secretary
09
Sanoop
Joint Secretary
10
Shifas
Team manager
11
Ajmal
Foot ball Captain
12
Shameem
Vice Captain
13
Shahul
Cricket Captain
14
Raees
Volley ball Captain
15
Najmal
Member
16
Jaseem
Member
17
Fayis
Member
18
Jafer
Member
19
Shahad
Member
20
Mujeeb
Member
21
Naser
Member