ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങള്‍;എന്നതത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സം‌സ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.

Q.Executive

QMAT 2019/20 EXECUTIVE
01
ABDUL KADER P.K
27
ABDUL NASSER KAREEM
02
ABOO MOHAMMEDMON
03
ANAS UMER
04
ARIF QASSIM
05
ASLAM KADERMON
06
AZEEZ MANJIYIL
07
EBRAHIM NALAKATH
08
FAISAL KA
09
FEBIN PAREED
10
FIROZ AHMED
11
HAMEED R.K
12
HARIS ABBAS
13
JABER UMER
26
JASSIR AZEEZ
14
MOHAMMED ISMAEEL R.H
15
NAJEEB HAMZA
16
RAEES SAGEER
17
RASHAD K.G
18
RASHEED K.G
19
SALEEM NALAKATH
20
SHAHIR AHMED
21
SHAITHAJ MOOKALE
22
SHAMEER KUNJU
23
SHAMSUDHEEN THARAYIL
24
SHARAFU HAMEED
25
SHARAFU KS
28
THAUFEEK THAJUDHIN
29
YOUSUF HAMEED