ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

Q.Executive


QMAT 2017 EXECUTIVE
01
ABDUL KADER P.K
02
ABOO MOHAMMEDMON
03
ANAS UMER
04
ARIF QASSIM
05
AZEEZ MANJIYIL
06
HAMEED R.K
07
HARIS ABBAS
08
HUSAIN K.V
09
JABER UMER
10
KAMARU KADAYIL
11
LATHEEF AHAMED
12
MOHAMMED ISMAEEL R.H
13
NASEER MOHAMMED
14
NASER KAREEM
15
RASHAD K.G
16
RASHEED K.G
17
SALEEM NALAKATH
18
SHAHEER P.A
19
SHAITHAJ MOOKALE
20
SHAMEER KUNJU
21
SHAMSUDHEEN THARAYIL
22
SHARAFU HAMEED
23
SHIHAB M.I
24
SHIHAB R.K
25
SHYBU KADERMON
26
SIDDEEQ KAREEM
27
FAISAL K.A
28
THAUFEEK THAJUDHIN
29
YOUSUF HAMEED