ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

Q.Executive

01
ABDUL KADER P.K
66928625
02
ABOO MOHAMMED
66783065
03
ANAS UMER
74051490
04
ARIF QASSIM
55614811
05
AZEEZ MANJIYIL
31009440
06
FAISAL K.A
30533487
07
HAMEED R.K
55070065
08
HARIS ABBAS
74414430
09
HUSAIN K.V
55300731
10
JABER UMER
70178490
11
KAMARU KADAYIL
55370281
12
LATHEEF AHAMED
66636293
13
MOHAMMED R.H
55380153
14
NASEER MOHAMMED
55253340
15
NASER KAREEM
70182099
16
RASHAD K.G
55212204
17
RASHEED K.G
30495955
18
SALEEM NALAKATH
55550839
19
SHAHEER P.A
70351750
20
SHAITHAJ MOOKALE
77660444
21
SHAMEER KUNJU
55542491
22
SHAMSU THARAYIL
66148476
23
SHARAFU HAMEED
55100204
24
SHIHAB M.I
33462678
25
SHIHAB R.K
55383530
26
SHYBU KADERMON
55135493
27
SIDDEEQ KAREEM
66305665
28
THAUFEEK THAJUDHIN
33506567
29
YOUSUF HAMEED
55831422