ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

Q.Members

QATAR MAHALLU ASSOCIATION THIRUNELLUR
ABBAS HAMZA
55230614
002
ABBAS P.S
70091358
003
ABDUL JALEEL  V.S
66969218
004
ABDUL KADER A.K
55834732
005
ABDUL KADER P.K
66928625
006
ABDUL SALAM KUNNATH
77552254
007
ABDUL SAMAD 
31159801
008
ABOO MOHAMMEDMON
66783065
009
ABOOBACKER A.K
77092020
010
ABSAR
31474949
011
AFZAL KADERMON
50066061
012
ALI K.K
50063820
013
AMEER IRAKKAYIL
70044284
014
AMEER KUNNATH
55170453
015
ANAS AHMED
66291278
016
ANAS UMER
74051490
017
ANEES ABBAS
66682596
018
ANSHAD MOIDUNNY
30889797
019
ANWER KADERMON
55756141
020
ARIF QASSIM
55614811
021
ASHIF USMAN
77208746
022
ASHRAF K.M

023
ASHRAF KHALID
30305121
024
ASHRAF MOOSA
77243831
025
ASHRAF N.S
55498252
026
ASIF.P.M
50929283
027
ASLAM KADARON
33387559
028
ASLAM KATTIL
55061311
029
ASLAM THEKKAYIL
66434889
030
AZEEZ HAMZA
50508779
031
AZEEZ MANJIYIL
31009440
032
AZEEZ THARAYIL
55960257
033
FAHAD 
66140194
034
FAHEEM KAMARUDHIN
33357095
035
FAISAL FAROOQ
77337551
036
FAISAL K.A
30533487
037
FAROOQ PSM
66185348
038
FASEEH KAMARUDHIN
50810051
039
FEBIN PARID
55280379
040
FIROZ A.A
55754772
041
FIROZ V.A
55915868
042
HAITHAM KATTIL
77018484
043
HAMDAN HAMZA
50635701
044
HAMEED R.K
55070065
045
HAMZAKUTTY R.V
55525304
046
HARIS ABBAS
74414430
047
HARIS P.S KUNNATH
30161674
048
HARIS R.K
33880105
049
HASEEB YOUSUF
33592527
050
HASHIM ABBAS
30727821
051
HUSAIN K.V
55300731
052
IBRAHIM NALAKATH
33389330
053
IBRAHIM THARAYIL
55024265
054
IRFAN ISMAEEL
70969006
055
IRSHAD ISMAEEL
33738343
056
ISMAIL HASSAN
66910103
057
ISMAIL K.M

058
ISMAIL MOIDUTTY
33710233
059
JABBAR ABDUL KADER
31406637
060
JABER UMER
70178490
061
JAFAR M.A
30688464
062
JAFEER MAJEED
33542488
063
JALAL R.V
66629923
064
JASIR AZEEZ
77340786
065
KABEER N.V
55363770
066
KALAM.M.A 
66553769
067
KAMARU KADAYIL
55370281
068
KAMARUDHIN KUNNATH
55028420
069
LATHEEF AHAMED
66636293
070
LATHEEF HUSSAIN
77898759
071
LATHEEF P.K
66928161
072
MAJID KHALID
77256879
073
MANAF N.S  
33394202
074
MANSOOR R.A
66292685
075
MOHAMMED ISMAEEL R.H
55380153
076
MUHSIN UMER
50163285
077
MUJEEB KUNNATH
30948011
078
MUSTHAFA R.K
55734988
079
NABEEL KASIM
66159300
080
NABEEL KEREEM
70956005
081
NAJEEB HAMZA
77702503
082
NAJEEB     
74086782
083
NASEER
30370768
084
NASEER MOHAMMED
55253340
085
NASER KAREEM
70182099
086
NASER. V.S
77417137
087
NASHID SHAMSUDHIN
66641585
088
NAWFAL M..LI         
66706415
089
NAZEEM UMMER
50031230
090
NISAM FASALU
31092732
091
NISAR
70979013
092
NISHAD M.M
30119720
093
NOUSHAD P.I
66929702
094
NOUSHAD. V.K
55625418
095
RABEEL IBRAHIM
66175247
096
RAEES SAGEER    
33227371
097
RAFEEQ       
66420097
098
RAFI P.K
77037127
099
RAHEEF MAJEED
55195892
100
RAHMAN SAGEER       
55749802
101
RASHAD K.G
30495955
102
RASHEED K.G
55212204
103
RIJAS THARAYIL
33810494
104
RIYAJ MOOKALEY    
70473665
105
SABEEL UMER
66494967
106
SADAKATHULLAH
66020069
107
SAJIDH  YOUSUF
77251869
108
SALEEM NALAKATH
55550839
109
SHAHEER P.A
70351750
110
SHAHID K.H
66887389
111
SHAITHAJ MOOKALE
77660444
112
SHAKEER PADAYAT
33244201
113
SHAMEER KUNJU
55542491
114
SHAMSUDHEEN THARAYIL
66148476
115
SHARAFU HAMEED
55100204
116
SHARAFU.K.S
33089100
117
SHEBEER EBRAHEEM
70685866
118
SHEFEEQ MOOKLAY
55186393
119
SHEMEER KASIM
77882215
120
SHEREEF.N.K
55606634
121
SHIHAB M.I
33462678
122
SHIHAB R.K
55383530
123
SHIHAB. P.A.
55784319
124
SHIHABUDHIN K
77016564
125
SHUHAIB KUNNATH
77545289
126
SHYBU KADERMON
55135493
127
SIDHEEK KAREEM
77644404
128
SIRAJ MOOKALAY    
33065330
129
THAJU KUNNATH

130
THAUFEEK THAJUDHIN
33506567
131
THAWFEEQ KIZKAYIL
30683697
132
UMMER PONNEGADATH     
66033747
133
USMAN K.H
33922514
134
YOUSUF HAMEED
55831422
135
ZUBAIR HAMEED
55746476