ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

Q.Members


Q.MAT MEMBERSName
Mobile
001


Abbas RV
55230614
002


Abdul Azeez PH
66834632
003


Abdul Azeez Tharayil
55960257
004


Abdul Gafoor Mullanthara
70357604
005


Abdul Jalal RH
66629923
006


Abdul Jaleel VS
66969218
007


Abdul Kabeer NV
30156739
008


Abdul Kader Kadayi
55834732
009


Abdul Kalam Ahmed
66553769
010


Abdul Latheef Hassan
55715190
011


Abdul Latheef P.K
66929161
012


Abdul Latheef R.A
66636293
013


Abdul Majeed Khalid
77256879
014


Abdul Majeed NV
55296140
015


Abdul Manaf NS
55833579
016


Abdul Nasar V.K
70182099
017


Abdul Naser V.S
66487126
018


Abdul Qader Puthiyaveetil
66928625
019


Aboo K.M
66783065
020


Aboobaker Kadayil
55623120
021


Aboobaker Manjiyil
33542410
022


Afsal kadermon
50066061
023


Ali PT
55643709
024


Ali Thekkeyil
50063820
025


Anas Ahmed
66291278
026


Anas Ummer
74051490
027


Anees Abbas
66/82596
028


Anshad Moidunny
77146162
029


Anwar Kadermon
55756141
030


Arif P.K
55614811
031


Ashif Usman
77208746
032


Ashraf K.M
66409787
033


Ashraf Mossa
77243831
034


Ashref Khalid
33418908
035


Ashref N.S
55498252
036


Asif PM
55053807
037


Aslam Kader Mon
66788758
038


Aslam Kunjumon
55061311
039


Aslam Thekkayil
66434889
040


Badarudheen RA
66750656
041


Basheer VP
77564939
042


Fahad Kaer
66140194
043


Faheem Kamarudheen
33357095
044


Faisal Ayparamb
7094910
045


Faisal Farook
7733755
046


Faisal KA
55162093
047


Farook
66185348
048


Faseeh Kamarudheen
55933493
049


Fazil Ahmed
66626568
050


Febin Pareed
55280379
051


Firoz AA
55754772
052


Firoz V.A
55915868
053


Haitham Kattil
77018484
054


Hamdan Hamza
50635701
055


Hameed RK
55070065
056


Hamza kkutty RV
70756833
057


Haneefa VM
66581436
058


Haris RA
55919168
059


Haseeb Yousef
33592527
060


Hussain KV
55300731
061


Ibraheem Tharayil
55024265
062


Ibraheemkutty NV
55318389
063


Irfan Ismaeel
30072646
064


Irshad KK
66759031
065


Ismaeel Hassainar
66910103
066


Jabbar Abdul Kader
31406637
067


Jaber Mullanthara
77801399
068


Jaber Umer
70178490
069


Jafar MA
30688464
070


Jafeer Majeed
33542488
071


Jamal KH
33465737
072


Kabeer Mullanthara
66750470
073


Kamarudheen MK
55370281
074


Mansoor Aboobacker
66292685
075


Mohammed Ismaeel RH
55380153
076


Mohsin Umer
77241047
077


Monutty Thambath
30917087
078


Mustafa RK
55734988
079


Nabeel Kassim
66159300
080


Najeeb N V
66281293
081


Naseer MM
55253340
082


Naseer NV
55635464
083


Nashid Shamsu
66641585
084


Naufal M.S
66936407
085


Naushad MA
55747636
086


Naushad PI
70080899
087


Naushad V.K
70365287
088


Nawfal NM
30250604
089


Nazzem Ummer
55738925
090


Nisar Umer
70979013
091


Nishad M.M
66122746
092


Nishad S Mullanthara
55074538
093


Nizam Fazaludhin
30990051
094


Noushad Abbas
77160047
095


Rabeel Umbayu
70119750
096


Raees
33227371
097


Rafee P.K
66487127
098


Rafee Qassim
77037127
099


Rafeek A A
66420097
100


Rahman Sajeer
55749802
101


Ranees Ismaeel
66696330
102


Rashad K.G
30495955
103


Rasheed KG
55212204
104


Rasheed Mullanthara
33618363
105


Rashid Tharayil
33527665
106


Reef Majeed
55195892
107


Rejas
66081463
108


Riyaj Kunjibavu
77163918
109


Sabeel Ummer
66494967
110


Sadakathullah
33543648
111


Sajid Kunju
55064486
112


Sajid Yousef
77251869
113


Saleem Kadermon
55550839
114


Sameel Ummer
77951215
115


Shabeer Ebrahim
33142890
116


Shabeer Kassim
66441402
117


Shafeek Mukalay
55186393
118


Shaheer Ahmed
70351750
119


Shaheer Ibrahim
55301288
120


Shaibu Kadermon
55835038
121


Shameer Kassim
55607018
122


Shameer MA
77507546
123


Shamsu Tharayil
66148476
124


Shamsudheen VP
55461455
125


Sharafu KS
30471947
126


Sharafudheen PH
55100204
127


Shefeek Ibraheem KK
66575025
128


Sheithaj Kunjibavu
66861594
129


Shekeer NK
33050102
130


Shemeer P
55542491
131


Shereef N.K
55606634
132


Shihab Ahammed
55784319
133


Shihab K.K
77016564
134


Shihab MI
55097915
135


Shihabudheen RK
55383530
136


Sidheek V.A
77644404
137


Sirajudheen
66143992
138


Thajudheen NV
55114836
139


Ummer K.K
77995868
140


Usman Hussain
66972584
141


Yoosef PH
55831422
142


Zubair PH
55305529
143
01

Abdul Azeez Manjiyil
31009440
144
02
Abdul Azeez Kallai
66126818
145
03
Abdul Salam Mohammed
77552254
146
04
Ameer kallai
55170453
147
05
Ashraf Marakkar
33265506
148
06
Ibrahim Moidutty
77383330
149
07
Ibrahim Nalakath
33389330
150
08
Ismaeel Hassainar
66910103
151
09
Ismael Nalakath
33710233
152
10
Jassir K.A
33835658
153
11
Kunjubappu
66469875
154
12
Majeed Khalid
77725687
155
13
Moinudheen kallai
71315006
156
14
Shakeer Ambalath Veetil
55279497
157
15
Shuaib Hussain
33814974
158
16
Thaju
55170970