ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

Thirunellur Executive

 MAHALLU THIRUNELLUR EXECUTIVE
AHMED K.P
9400572550
KUNJUBAVOO 
9744670585
KADERMON 
8606336738
JAMAL BAPUTTY
9446467448
NAOUSHAD P.I
9744738187
KASSIM V.K
9446442663
ASIF MHD
9605119183
MUSTHAFA
9947288928
FAISAL KARIM
7561868451
KUNJUMON R.V
9947493941
KABEER R.V
9947891927
MOHAMEDALI N.K
9947891927
MOHAMEDALI P.M
9847398092
UMMER P.M
8086428643
SHAMSUDHIN P.M
9846139752
KADER R.V
4872641573
MOHAMEDMON K.V
9947200065
HAMZAKKUTTY
9745262929
SIDHEEKH SAIDU
9846839844
MUNEER HAMZA
9526565137