ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങള്‍;എന്നതത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സം‌സ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.

Ras Al Khaima

Ras Al Khaimah, the most northerly emirate, is ruled by another branch of the Al Qasimi family. It covers an area of 1,700 square kilometres. Thanks to the run-off water from the Hajar Mountains, Ras Al Khaimah has a unique abundance of flora, so it is no surprise that agriculture is important to the local economy. The emirate also benefits from its stone quarries, and fishing, which is plentiful in the rich waters of the Gulf. The city of Ras Al Khaimah, situated on an inlet, has a rich history. It was renowned for its prosperous port and for its exquisite pearls, which were famous as being the whitest and roundest available anywhere. Ras Al Khaimah's current ruler is Sheikh Saqr bin Mohammed Al Qasimi.