ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങള്‍;എന്നതത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സം‌സ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.

Sharja

Sharjah, which shares its southern border with Dubai, is ruled by the Al Qasimi family. It is approximately 2,600 square kilometres and is the only emirate to have coastlines on both the Arabian Gulf and the Gulf of Oman. In the nineteenth century the town of Sharjah was the leading port in the lower Gulf. Produce from the interior of Oman, India and Persia arrived there. Sharjah's salt mines meant that salt constituted an important part of its export business, along with pearls. In the 1930s when the pearling industry declined and trade decreased due to the creek silting up, Imperial Airways' flying boats set up a staging post for flights en route to India, which benefited the residents of Sharjah. Today, under the leadership of Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Sharjah is the cultural and educational centre of the UAE and takes pride in preserving the country's cultural heritage as well as promoting Arab culture and traditions.