ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങള്‍;എന്നതത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സം‌സ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.

Umm Al Qaiwain

Umm Al Qaiwain is ruled by the Al Mualla family. It is the second smallest emirate, with a total area of around 770 square kilometres. Positioned between the emirates of Sharjah and Ajman to the south and Ras Al Khaimah to the north, Umm Al Qaiwain has the smallest population. Fishing is the local population's primary means of income. Date farming also plays a significant role in the economy. After the union of the emirates in 1971 Umm Al Qaiwain developed into a modern state, and continues to progress under its present ruler, Sheikh Rashid bin Ahmed Al Mualla.