ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

Friday, 2 February 2018

Khuraishi Puranam Released

Doha:Zainudhin Khraishie’s latest Malayalam book ‘Kurishi Puranam’ was released at function organized by Muhammadanse Qatar a social cultural and sports organization of expatriate based from Thirunellur village. Poet Abdul Azeez Manjiyil, gave the first copy to Sharafu Hmaid, President Qatar Mahallu Association Thirunellur.The book which introduction with writer K.P Ramanunny, shares stories about a beautiful village over three decades ago and this literature work also gives opportunity to read the rich social conditions of the poorer period and the way one of the poorer social conditions of the rich.Manjiyil briefed.

The function was hosted at Sky media auditorium and presided over Mr. Salim Nalakath organization president. Mr.Prem Sing Sky Media representative felicitate the ceremony.Muhammadanse Captain Shihab R.K and Club Executive Shidaj Mookaly were attended in the rich function. Rasheed K.G welcomed the audience and Sharafudin Sayed Mohammed expressed vote of thanks.The program was compered by Mappila song singer Hmadan Hamza.