ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

Saturday, 20 October 2012

നടവഴിതുറന്നു

തിരുനെല്ലൂര്‍ :കിഴക്കേകരയിലെ മദ്രസ്സയിലേയ്‌ക്കും പള്ളിയിലേയ്‌ക്കും കിഴക്ക്‌ ഭാഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക്‌ എളുപ്പം എത്തിച്ചേരാനുള്ള അംഗീകൃത നടവഴിതുറന്നു.